توصيه هايي در مورد انبار كردن و نگهداري الكترود ها
از آنجا كه موفقيت جوشكاري قوس الكتريكي تا حدود زيادي به كيفيت روكش الكترود بستگي دارد ، نبايستي با الكترودهايي كه تمام يا قسمتي از روكش آنها ريخته شده است جوشكاري نمود . اگر روكش خيس شود يا رطوبت ببيند بازدهي پايين آمده ، رطوبت باعث ايجاد بخار آب ضمن جوشكاري شده و پاشش را زياد مي كند و همچنين باعث ايجاد تخلخل در جوش مي گردد . با توجه به موارد فوق انبار كردن و عمليات صحيح بر روي الكترود براي بدست آوردن نتايج بهينه ضروري است . روكش الكترود از نظر مكانيكي نيز آسيب پذير است و كمي بي دقتي يا سهل انگاري در نگهداري و حمل و نقل موجب پايين آمدن كيفيت روكش مي گردد .
براي انبار كردن و مواظبت از الكترودها در كارگاهها موارد زير تو صيه مي شود:

1 – الكترودها در اتاقك يا انبار مناسبي نگهداري شوند كه حداكثر درجه حرارت و حداقل رطوبت نسبي در آن در نظر گرفته شده با شد. بهترين شرايط دماي 6± 26 درجه سانتيگراد و رطوبت حداكثر 50% مي باشد .
2 – در چيدن يا برداشتن كارتن ها و بسته ها دقت بعمل آيد تا الكترود ها در اثر سقوط يا برخورد به قطعات مجاور آسيب نبينند .
3 – تا كردن و خم كردن الكترود و برداشتن روكش الكترود مجاز نيست .
4 – جوشكاري با الكترودهاي آب ديده و زنگ زده ممنوع است .
5 – الكترود نبايستي بيشتر از مقدار لازم براي مصرف حدود دو روز از انبار اصلي خارج شود .
6 – دستور العمل هاي توليد كننده در مورد شرايط پيش گرم الكترودها قبل از مصرف در صورت نياز به درستي انجام شود .
7 – وقتي الكترود از انبار خارج شد ( و يا از خشك كن خارج گرديد ) جوشكار مسئول نگهداري و مواظبت از آن است .