حضور در نمایشگاه ها

مهر 1396
حضور کیا الکترود شرق در نمایشگاه نفت و گاز شیراز.

خط لوله سراسری گاز

اردیبهشت 1396
استفاده از محصولات کیا الکترود شرق در خط لوله نهم سراسری گاز.

پروژه های قرارگاه خاتم

اسفند 1395
شروع به همکاری شرکت کیا الکترود شرق و قرارگاه خاتم

حضور در نمایشگاه ها

اسفند 1395
حضور در نمایشگاه های عراق و عمان
صفحه : 1 2 3 4