حضور در نمایشگاه ها

مهر 1395
حضور کیا الکترود شرق در شانزدهمین نمایشگاه صنعت تهران از تاریخ چهاردهم الی هفدهم مهر ماه.

خط لوله سراسری گاز

اردیبهشت 1395
استفاده از محصولات کیا الکترود شرق در خط لوله ششم سراسری گاز.

واحد نمونه استاندارد در سال 1394

بهمن 1394
انتخاب کیا الکترود به عنوان واحد نمونه استان از سوی اداره استاندارد

همایش منطقه ای جوش و بازرسی جوش

آبان 1393
شرکت کیاالکترود به عنوان اسپانسر همایش منطقه ای جوش و بازرسی جوشصفحه : 1 2 3 4